آزمون جامع سوم

آزمون جامع سوم

  • پایه : دوازدهم

  • رشته : انسانی

تاریخ آزمون : 1399-4-4

  • روز شروع آزمون : پنج شنبه

  • ساعت شروع آزمون : 08:00:00

  • روز پایان آزمون : شنبه

  • ساعت پایان آزمون : 20:00:00

15,000 تومان