آزمون جامع اول

آزمون جامع اول

  • پایه : دوازدهم

  • رشته : تجربی

تاریخ آزمون : 1399-3-21

  • روز شروع آزمون : پنج شنبه

  • ساعت شروع آزمون : 08:00:00

  • روز پایان آزمون : شنبه

  • ساعت پایان آزمون : 20:00:00

15,000 تومان