آزمون مرحله 12

آزمون مرحله 12

  • پایه : دوازدهم

  • رشته : انسانی

تاریخ آزمون : 1399-2-24

  • روز شروع آزمون : یکشنبه

  • ساعت شروع آزمون : 08:00:00

  • روز پایان آزمون : سه شنبه

  • ساعت پایان آزمون : 20:00:00

15,000 تومان