آزمون مرحله 6

آزمون مرحله 6

  • پایه : دهم

  • رشته : تجربی

تاریخ آزمون : 1398-11-30

  • روز شروع آزمون : جمعه

  • ساعت شروع آزمون : 08:00:00

  • روز پایان آزمون : یکشنبه

  • ساعت پایان آزمون : 20:00:00

15,000 تومان