معرفی رشته علوم مهندسی

تعریف :

اين رشته به عنوان هستة مرکزي رشته های مهندسي شناخته ميشود، دانشجويان اين رشته پس از 2 سال از بين گرايشهای : علوم مهندسي محاسباتي، رياضي مهندسي، فيزيک مهندسي و علوم مهندسي زيست محيطي يکي را انتخاب ميکنند و ادامة تحصيل ميدهند. کارشناسان اين رشته ميتوانند به اجراي پژوهش هاي صنعتي بين رشته ای بپردازند

رشتة علوم مهندسي چنان گستردگي دارد که شما در هر رشته اي که تحصيل کرده باشيد براي مقاطع بالاتر ميتوانيد به اين رشته برويد. اما متأسفانه ارتباط اين رشته با علوم انساني، هنر، پزشکي و زمينه ديگر هنوز در ايران برقرار نشده اما در کشورهاي اروپايي وآمريکايي شاخههايي از اين رشته وجود دارد که به مباحثي مربوط ميشود که کامالً در ايران از مهندسي جدا شده است. گرايش هاي اين رشته به شرح زير است: گرايشهاي کنوني: 0 .علوم مهندسي محاسباتي/ 2 .رياضي مهندسي / 3 .فيزيک مهندسي / 4 .علوم مهندسي زيست محيطي

معرفی رشته علوم مهندسی

توانایی های لازم :

حس کنجکاوي، تفکر عميق و انتقادي، قدرت مشاهده، خالقيت باال، عالقه به درس رياضي و فيزيک، تسلط به زبان انگليسي، قابليتهاي فني و مهارت هاي حل مساله و...

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری ، دانشگاه غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

بستگي به ادامة تحصيل در گرايش های مختلف دارد. فارغ التحصلان اين رشته ميتوانند در تمام مشاغل مهندسي فعاليت کنند و بيشتر فعاليت هاي تدريسي و پژوهشي انجام ميدهند

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در حوزه مديريت فعاليت کنيد. درآمد ماهيانه: 4 تا 6 ميليون تومان

 

متخصص :

استاد دانشگاه/ پژوهشگر

درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان

کارمند :

مراکز آموزشي و تحقيقاتي

درآمد ماهيانه: 3 تا 5 ميليون تومان

کارآفرین :

تأسيس کارخانه

درآمد ماهيانه: 10 تا 15 ميليون تومان