ورود به آزمون

معرفی رشته آمار و کاربردها

تعریف :

به طور کلي تحليل و پردازش اطالعات و تفسير آن براي ديگران وظيفه کارشناسان اين رشته است. يک آماردان ميتواند بر اساس مجموعه اطلاعات عددي و بر مبناي مدلهاي رياضي و مدلهاي نظريه احتمال، پيشگويي کند. به عبارتي ميتوان گفت که علم آمار نتيجهگيري از جزئيات و يا رسيدن از جزء به کل ميباشد. اولين چيزي که در مورد بازار کار رشته آمار، به فکر افراد ناآگاه ميافتد، رفتن به درب خانهها و پرسشهاي مختلف از آنها مي باشد! چيزي که با عنوان »آمارگيري« از آن ياد مي شود. الزم است بدانيد که اين تصور اگر نگوييم غلط است، بايد عنوان کنيم که صحيح نيز نيست. در واقع يکي از کارهاي يک فارغالتحصيل رشته آمار، مراجعه به خانهها و پرسيدن سواالت مختلف نيست، بلکه مشاوره به افراد ساير رشتهها در مورد نحوه و نوع سواالت آنها و همچنين تجزيه و تحليل نتايج بهدست آمده از آن است. در حال حاضر بيشتر متقاضي کارشناسان آمار، بانکها ميباشند. يک کارشناس آمار، ميتواند با مراجعه به آگهي استخدام بانکها، اطالعات بيشتري را بيابد. متأسفانه بعد از بانکها، درحال حاضر بازار کار بهتري براي فارغالتحصيالن اين رشته وجود ندارد.

معرفی رشته آمار و کاربردها

توانایی های لازم :

تسلط به درس رياضي به ويژه رياضيات گسسته، صبر، حوصله و پشتکار، عالقه به کارهاي تحقيقاتي، توانايي در حوزة کامپيوتر و الکترونيک، تسلط به زبان انگليسي و...

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری ، دانشگاه آزاد، دانشگاه غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

سازمان هاي دولتي مانند مرکز آمار ايران، سازمان برنامه و بودجه، ادارات بيمه، بانکها، مراکز صنعتي و کارخانجات، واحدهاي آماري مانند جهاد کشاورزي، کار، بهداشت و ...

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در حوزه مديريت فعاليت کنيد. درآمد ماهيانه: 4 تا 5 ميليون تومان

متخصص :

 استاد دانشگاه/ متخصص تحقيقات آماري

درآمد ماهيانه: 5 تا 7 ميليون تومان

کارمند :

موقعيت شغلي: سازمان ها

درآمد ماهيانه: 2 تا 4 ميليون تومان

کارآفرین :

تأسيس مرکز مشاوره خدمات آماري

درآمد ماهيانه: 10 تا 16 ميليون تومان