معرفی رشته مهندسی ایمنی

تعریف :

رعايت ايمني و استانداردها در صنايع مختلف از اهميت بسيار بااليي برخوردار است، بهويژه در حوزة پتروشيمي و نفت رعايت استاندارد ها و ايمني از اهميت بسيار بااليي برخوردار است، در سالهاي اخير به دليل توجه بيشتر به ايمني و حفاظت اين رشته پيشرفت هاي زيادي داشته است و هميشه بر سر هر پروژهاي به يک مسئول فني و ناظر ايمني نياز است. ضريب ايمني در کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي پيشرفته از استانداردهاي جهاني پائينتر است. علت اين امر فقط فقر اقتصادي نيست، ايمني کار يا بازرسي فني و مسائل جانبي آن زماني براي ما مسئلهساز ميشود که دچار مشکلي بشويم. بنابراين بناي اولية کارها بر پيشگيري نميباشد بلکه عموما به دنبال رفع مشکل هستيم. تا آنجا که بعضي از کارفرمايان به جهات غيرانساني در صدد ايمني محيط کار کارگران بر نميآيند . يک مکان، يک کار معين و يا يک دستگاه زماني ايمن انگاشته مي شود که احتمال خطر مرگ، مجروح شدن و يا ابتال به بيماري براي کسانيکه در آنجا بوده يا با آن دستگاه کار ميکنند در حد قابل قبول پايين باشد. به طور کلي، ميتوان چنين گفت که ميزان خطر قابل قبول با پايين آمدن سطح ايمني، افزايش و با افزايش سطح ايمني کاهش مييابد. در واقع بهداشت حرفهاي بيماريها را کاهش ميدهد و ايمني صنعتي به کاهش تمام خطرات ميپردازد.

معرفی رشته مهندسی ایمنی

توانایی های لازم :

توانايي کار با دستگاههاي مختلف، توجه و دقت به جزئيات، حس مسئوليت پذيري و ...

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسری

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

مراکز صنعتي مانند ذوب آهن، آلومينيومسازي، پتروشيمي، صنايع خودروسازي، هواپيمايي، راه آهن، مترو و هر مرکز فعاليت اقتصادي )خصوصي يا دولتي(

مدیر :

در صورت ادامه تحصيل در رشته مديريت ميتوانيد در حوزه مديريت فعاليت کنيد. درآمد ماهيانه: 5 تا 7 ميليون تومان

متخصص :

موقعيت شغلي: استاد دانشگاه/ کارشناي ايمني

درآمد ماهيانه: 5 تا 8 ميليون تومان

کارمند :

موقعيت شغلي: مراکز صنعتي

درآمد ماهيانه: 3 تا 6 ميليون تومان

کارآفرین :

موقعيت شغلي: تأسيس کارخانه

درآمد ماهيانه: 15 تا 120 ميليون تومان