ورود به آزمون

معرفی رشته حقوق

تعریف :

در معرفي اين علم بايد گفت كه هر گونه روابطي كه آثار حقوقي از آن ايجاد شود، ميتواند موضوع علم حقوق قرار ميگيرد. اين روابط ميتواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومي معروف است يا شامل روابط خصوصي مردم گردد كه حقوق خصوصي ناميده ميشود. به عبارت ديگر حقوق عمومي شامل حقوق قواي سهگانه كشور، حاكميت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، ميشود و حقوق خصوصي به روابط بين خود مردم ميپردازد كه مهمترين آنها روابط تجاري است كه عامل ايجاد رشته حقوق تجارت شده است يا مسائل مربوط به حقوق مدني است كه از آن جمله ميتوان به اموال، مالكيت، قراردادها، مسووليتهايي كه اشخاص در خطاهايي كه مرتكب ميشوند برايشان به وجود ميآيد مثل مسووليت ناشي از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصيت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد ديگر اشاره كرد.
همچنين شاخهاي از حقوق به روابط بينالمللي ميپردازد كه خود به دو بخش حقوق روابط بينالملل عمومي و خصوصي تقسيم ميشود كه حقوق روابط بينالملل عمومي به روابط بين دولتها و سازمانهاي بين المللي ميپردازد. حقوق را میتوان علمي دانست که که با حمايت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش مي‌کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود. در معرفي اين علم بايد گفت که هرگونه‌ روابط‌ اجتماعي‌ که‌ آثار حقوقي‌ از آن‌ ايجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار مي‌گيرد. اين‌ روابط‌ مي‌تواند مربوط‌ به‌ روابط‌ دولت‌ و مردم‌ باشد که‌ به‌ حقوق‌ عمومي‌ معروف‌ است‌ يا شامل‌ روابط‌ خصوصي‌ مردم‌ گردد که‌ حقوق‌ خصوصي‌ ناميده‌ مي‌شود. نياز به اطلاعات حقوقي در سطوح مختلف روابط بين فردي، روابط سازماني و حتي روابط بين‌المللي وجود دارد.

معرفی رشته حقوق

توانایی های لازم :

داوطلبان این رشته باید دارای ذهن و حافظه قوی برای به خاطر سپردن اصول و بندها و قدرت بیان بالا باشند.  يك دانشجوي حقوق براي اين‌كه در رشتة خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبيات فارسي مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن اين‌كه شباهت‌هاي زيادي به منطق رياضي دارد، يك منطق اقناعي و خطابي است. يعني يك حقوقدان بايد بتواند كساني را كه مورد خطاب او قرار مي‌گيرند و يا دادگاهي را كه مأمور رسيدگي به دعواست، با زبان سليس و بليغ قانع كند، در نتيجه بايد به زبان و ادبيات مسلط باشد.

دانشگاه های دارای این رشته :

دانشگاه سراسري ، دانشگاه آزاد ، دانشگاه پيام‌نور و دانشگاه غيرانتفاعي

امکان ادامه تحصیل :

تا مقطع دکترا

موقعیت های شغلی :

این فارغ التحصیلان میتوانند در تمامی مشاغلی که مربوط به قوه قضاییه میباشد مانند وکالت , قضاوت, دادیاری و... فعالیت کنند. وکالت دعاوي دادگستري، مشاور حقوقي بانکها، شهرداريها، شرکتها و وزارتخانه ها و سردفتري دفاتر اسناد رسمي

مدیر :

در صورت ادامة تحصيل در رشتة مديريت مي‌توانيد در حوزه‌هاي مختلف به کار مديريت مشغول شويد.

 درآمد ماهيانه: 4 تا 6 ميليون تومان

متخصص :

استاد دانشگاه درآمد ماهيانه:   5 تا 8 ميليون تومان

تأسيس دفتر وکالت  درآمد ماهيانه: 13 تا 30 ميليون تومان

 

<!--![endif]----><!--![endif]---->

کارمند :

دفترهاي حقوقي

 درآمد ماهيانه: 3 تا 7 ميليون تومان

کارآفرین :

تأسيس دفتر وکالت

 درآمد ماهيانه: 13 تا 30 ميليون تومان